АНАЛИЗ НА КРИТИЧНИ ТОЧКИ ЗА ЗАРАЗЯВАНЕ С COVID-19 В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

Във връзка с утежнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) и необходимостта от предприемане на строги превантивни мерки за предпазване от заразяване, Центърът за риск политика в хранителният сектор към Европейския Институт за риск политика изготви анализ на критичните точки на заразяване в търговските обекти.

 

Анализът е изготвен с цел да се посочат местата, които представляват най-голям риск за кръстосано замърсяване, за да се предприемат мерки за лична защита. При изготвянето на настоящият анализ са взети предвид и последните научни данни за преживяемост на вируса във въздуха и върху повърхности (данни на National Institutes of Health, Princeton University и University of California, Los Angeles), а именно:

 • Преживяемост във въздух – до 3 часа;
 • Преживяемост върху медни предмети – до 4 часа;
 • Преживяемост върху картонени повърхности – до 24;
 • Преживяемост върху пластмаси и предмети от неръждаема стомана – до 3 дни.

 

При анализът на опасностите като променяща се величина е отчетена Вероятността от възникване на  заразяването (В), при използване на скала:

 • 1 – пренебрежима вероятност от кръстосано замърсяване;
 • 2 – възможна вероятност от кръстосано замърсяване;
 • 3 – висока вероятност от кръстосано замърсяване;
 • 4 – много висока вероятност от кръстосано замърсяване.

 

Другият фактор за оценяване на опасностите – Сериозност на последствията (С) е разгледан като константа с оценка 4 (най-висока).

 

Рискът (Р = В х С) е оценен, чрез използване на Матрицата:

 

Вероятност
Пренебрежима

(1)

Възможна (2) Висока

(3)

Много висока (4)
Сериозност на последствията (4) Нисък риск

          (4)

Умерен риск

(8)

Висок риск

(12)

Неприемлив

риск

(16)

 

Резултати:

Стойност на риска Точки на замърсяване
Висок риск Магазини без вентилация
Точки в търговските обекти:

Ø  Ленти на касите;

Ø  Маркиране на продуктите от продавачките и досег с повърхностите на хранителните продукти;

Ø  Насипни витрини при неспазване на изискванията за регулярна подмяна на ръкавиците.

 

Неприемлив риск Точки в търговските обекти*:

Ø  Дръжки на вратите при липса на автоматично отварящи се такива;

Ø  Дръжки на колички или кошници;

Ø  Дръжки на хладилни витрини и витрини за самообслужване;

Ø  Щипки за самообслужване (за неопаковани хлябове);

Ø  Шпатули за насипни продукти;

Ø  Опаковки на предварително опакованите продукти (замърсяване от персонал, клиенти);

Ø  Банкноти и монети.

*Забележка: поради липса на научно-обосновани данни за преживяемост на SARS-CoV-2 върху неопаковани хранителни продукти (напр. насипни варива), опасността не е разгледана и оценена.

 

 

Препоръки:

1.Използвайте ръкавици или мокри кърпи с дезинфектант при досег с рисковите точки;

 1. Задължително изхвърлете ръкавиците си в кошчетата за отпадъци, след излизане от магазина;
 2. Ако не носите ръкавици, дезинфекцирайте ръцете си след излизане от магазина или ги изтрийте с дезинфекцираща кърпа;
 3. По възможност изтрийте с дезинфекцираща кърпа опаковката на хранителните продукти, преди да ги приберете за съхранение или да ги поставите на контактна повърхност у дома;
 4. Изхвърлете найлоновите торбички за поставяне на плодове/зеленчуци/ядки и не ги съхранявайте у дома.

 

 

Дата: 13.03.2020 г.